GIEŁDA TECHNOLOGICZNA - GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO

POBIERZ PROGRAM

  • Czy reprezentują Państwo przedsiębiorstwo MŚP?

  • Tak
  • Nie
Wyrażam zgodę Ministrowi Inwestycji i Rozwoju z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 w Warszawie, oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie (00-400), przy ul. Nowy Świat 6/12, na przetwarzanie moich danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, w celu zarejestrowania mojego udziału w wydarzeniu i w celach zapewnienia mi udziału w wydarzeniu, odbywającego się w związku z realizacją przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. projektu „Sieć Otwartych Innowacji” w ramach Działania 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (dalej „POIR”).
Wyrażam zgodę Ministrowi Inwestycji i Rozwoju z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 w Warszawie, oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie (00-400), przy ul. Nowy Świat 6/12, na przetwarzanie moich danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, zgodnie z RODO, w celach informacyjnych, marketingowych i promocyjnych, związanych z realizacją przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. projektu „Sieć Otwartych Innowacji” w ramach Działania 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii POIR.
W ramach powyższej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych, marketingowych i promocyjnych, wyrażam także zgodę na otrzymywanie korespondencji, informacji handlowych oraz materiałów marketingowych, w tym newslettera, od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie (00-400), przy ul. Nowy Świat 6/12, drogą elektroniczną na mój e-mail, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2016, poz.1030. ze zm.).

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:

a. administratorem moich danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, jest Minister Inwestycji i Rozwoju z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 w Warszawie,

b. podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest art. 6 pkt 1 lit. a) RODO,

c. podanie przeze mnie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zarejestrowania mojego udziału w wydarzeniu i obsługi administracyjnej mojego udziału w wydarzeniu, odbywającego się w związku z realizacją przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. projektu „Sieć Otwartych Innowacji” w ramach Działania 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii POIR. Niepodanie tych danych, bądź cofnięcie zgody na ich przetwarzanie wyrażone przed odbyciem się wydarzenia, skutkuje brakiem możliwości zarejestrowania mojego udziału w wydarzeniu i brakiem możliwości zapewnienia mi udziału w wydarzeniu.

d. moje dane mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim współpracującymi z Ministrem Inwestycji i Rozwoju, w tym w szczególności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie (00-400), przy ul. Nowy Świat 6/12, w celu realizacji projektu „Sieć Otwartych Innowacji” w ramach Działania 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,

e. przysługuje mi prawo do żądania od Administratora dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu w ramach wdrażania POIR,

f. przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie moich danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy RODO,

g. dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

h. dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych powołanego przez Administratora są następujące: IOD@miir.gov.pl. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych powołanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. znajdują na stronie internetowej pod adresem domeny internetowej https://www.arp.pl/o-arp/kontakt, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., 00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12.

i. przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody następuje przez przesłanie wiadomości na powyższy adres poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych Administratora lub Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.,

j. w razie cofnięcia zgody, Administrator lub Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. będzie przetwarzać moje dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. (np.: rozliczenia realizacji przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. projektu „Sieć Otwartych Innowacji” w ramach Działania 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii POIR). Podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.

k. w oparciu o moje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO,

l. Administrator nie dokonuje komercyjnego obrotu danymi osobowymi, ani nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (rozumianych jako państwa znajdujące się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, EOG), ani do organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO

Konferencja odbędzie się:

28 czerwca 2018 r.

HOTEL GALAXY, UL. GĘSIA 22A, KRAKÓW

Rejestracja uczestników od godziny 9:30, rozpoczęcie o 10:00

 
Szczegółowych informacji udzieli Państwu
:

Michał Saczuk
tel. +48 887 861 488
e-mail: Michal.Saczuk@arp.pl
 

FAQ

otrzymuję komunikat, że mój adres istnieje już
w systemie

komunikat ten oznacza, że w przeszłości rejestrowaliście się już Państwo w systemie.

inny problem z rejestracją
skontaktuj się proszę z nami na pomoc@exposupport.pl